عنوان سایت فارسی پیشفرض

تست

متای فارسی پیشفرض

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران
نام و نام خانوادگی * ایمیل * تلفن همراه * تلفن ثابت همراه با کد شهر * نام شرکت و یا آدرس * متن مشکل * محل ذخیره متن مشکلات به صورت PDF و عکس های مربوطه بیژن اندرز
b_andarz2003@yahoo.com
09144405007
0441-3372020
علوم و فنون آبزی پروری
با توجه به محدودیت زمان و اینترنت دسترس در ادارات با آبونه شدن مطالب به آدرس ماهانه جمع بندی وارسال گردد و هزنه گرفته شود