عنوان سایت فارسی پیشفرض

تست

متای فارسی پیشفرض

نام و نام خانوادگی * ایمیل * تلفن همراه * تلفن ثابت * نام شرکت و یا آدرس * متن مشکل * محل ذخیره متن خبر به صورت PDF و عکس های مربوطه حسین شاه محمدی
shahmohamady19510@gmail.com
09144242297
0423-2233883-7
شهرستان میانه
باسلام-سازمان محترم آب طبق توافق با سازمان شیلات که با رهنمودهای خیلی کارشناسانه نمی دانم کدام کارشناسان صورت گرفته!!!سدهای خاکی را با مزایده وبصورت سه ساله جهت پرورش ماهی واگذار می کند.می خواستم کارشناسان محترم والبته با سوادنظردهند کدام عقل سلیم سدرا با بهای بسیار بالابرای سه سال اجاره می کند وبا قیمت زیادبچه ماهی می ریزد،غذادهی می کندو نگهبانی می دهد،تور ادوات صید قایق ،کانکس و...میخرد تادرسال سوم که ماهیان سال اول رها سازی شده تازه می خواهند قابل برداشت شوندبه سازمان آب تحویل دهدوکلی ضرروزیان ببیند.جالب است درماه آخر قرداد سازمان محترم اخطار داده وفرصت یک ماهه می دهد تا پرورش دهنده از سد 50 هکتاری با عمق 10 تا ...متری کلیه ماهیان خود راتخلیه کند وگرنه کارش به دادگاه و...می کشد.جالب است ای شخص درسال اول ودوم صیدنخواهدداشت ودرسال آخرقردادنیز زرنگ باشد20تا30 درصد ازماهیان را صید خواهدکرد البته اگرآب سدیخ نبندد.مطلوب است محاسبه سود وزیان البته بهتراست زیان را محاسبه کند وزیاد به خودزحمت ندهد.